fbpx

Konkurs fotograficzny - wolność

Koniec zgłoszeń! wyniki poznacie podczas festiwalu!

Idea Konkursu

Prawa człowieka, wydarzenia polityczno-społeczne, podróże i emocje, a także twórczość i wyobraźnia – WOLNOŚĆ może mieć wiele twarzy! Pokaż nam, z czym Tobie kojarzy się to hasło! Nagrodą główną w konkursie jest aparat Canon EOS R10 z obiektywem RF-S 18-150 mm, a wyróżniające się fotografie zawisną na wystawie! Wręczenie nagród i wernisaż wystawy odbędzie się na Stoczni Gdańskiej w trakcie trwania festiwalu.

jak się zgłosić?

1. Wyślij do nas od 1 do max 5 zdjęć o tematyce WOLNOŚĆ. Mogą to być pojedyncze fotografie lub zestaw.

2. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres konkurs@swiatlosila.pl

3. Pojedyncze zdjęcie nie może być większe niż 2 MB, a jego rozmiar nie powinien przekraczać 2000 px (dłuższy bok).

4. W treści maila podaj:

 • Swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr telefonu i mail) 
 • (Opcjonalnie) Linki do fotograficznych profili społecznościowych 
 • (Opcjonalnie) Tytuł pracy oraz jej opis, który może pomóc jury w podjęciu decyzji i odczytaniu interpretacji.
 

5. UWAGA! Wydłużyliśmy czas trwanie konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 21.08.22 o 23:59.

Zasady konkursu

 1. Nagrodą główną w konkursie jest aparat Canon R10 z obiektywem RF-S 18-150 mm ufundowany przez producenta.
 2. Zwycięzcę wybiera jury powołane przez organizatora. 
 3. Oprócz laureata zostanie wyłonione grono finalistów, które otrzyma nagrody niespodzianki i możliwość wzięcia udziału w zbiorowej wystawie.
 4. Laureat i finaliści zostaną poproszeni o dostarczenie plików w najwyższej możliwej rozdzielczości umożliwiających organizatorowi przygotowanie wydruków na wystawę.
 5. Uroczyste wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy odbędą się pierwszego dnia festiwalu Światłosiła w Gdańsku. Dokładna godzina i adres zostaną podane wkrótce.

Oni ocenią Wasze zdjęcia!

Piotr Małecki

Renata Dąbrowska

Jarosław Respondek

Paweł Klein

główny partner konkursu

poznaj lepiej nagrodę główną - aparat canon Eos r10

Przez cały czas trwania konkursu, minimum raz w tygodniu, zgłoszone prace będą publikowane na facebookowej grupie Canon Board oraz na blogu Cyfrowe.pl. Obserwuj, żeby się zainspirować!

Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie “Wolność” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Cyfrowe.pl Sp. z o.o., ul. Łostowicka 25A, 80-121 Gdańsk, KRS: 0000293552, NIP: 583-300-36-28, REGON: 220517299 (dalej: „Cyfrowe.pl”). Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, a prace zgłoszone na konkurs prezentowane będą na stronie festiwalu Światłosiła www.swiatlosila.pl, na Facebooku w grupie Canon Board https://www.facebook.com/groups/canonboard oraz (tylko zwycięskie i wyróżnione prace) na wystawie pokonkursowej. 
 2. Organizatorem Konkursu jest Cyfrowe.pl (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 29.06.2022 r. (od godziny publikacji informacji o konkursie) do 21.08.2022 r. (do godziny 23.59). Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia daty przyjmowania zgłoszeń. 

  1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 
   1. Jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 
   2. Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 
   3. Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 
   4. Wykonała poprawnie Zadanie Konkursowe. 
  1. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 pkt 1.1 – 1.4 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

   

 1. Zadanie Konkursowe polega na przesłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej własnoręcznie zrobionych zdjęć (minimum 1, maksium 5) na adres konkurs@swiatlosila.pl. Zdjęcia mogą tworzyć tematycznie i stylistycznie spójny zestaw lub być osobnymi utworami. 
 2. Zdjęcia muszą być ilustracją (interpretacją) słowa wolność. Do zdjęć może być dołączony tytuł oraz opis. Uczestnik może również podać numer telefonu i adres profilu społecznościowego w celu przyspieszenia poinformowania o ewentualnym zwycięstwie w konkursie.
 3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie (czyli jednego maila). Jeśli uczestnik zgłasza do konkursu więcej niż jedno zdjęcie, powinien je wszystkie umieścić jako załączniki w jednej wiadomości elektronicznej. 
 4. Każde zdjęcie może mieć maksymalny rozmiar 2MB, a jego dłuższy bok nie może przekraczać 2000 px. Zdjęcia powinny być w formacie .jpg lub .png. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego oraz tytuł zdjęcia.
 5. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: 
  1. Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, 
  2. Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanych prac i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. 
  3. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. 
  4. Korzystanie przez Organizatorów z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.
 6. Uczestnik akceptuje fakt, że Zdjęcia Konkursowe mogą zostać wykorzystane w kanałach marek Cyfrowe.pl i Canon Polska w social mediach i komunikacji mailowej oraz kreacjach na stronie internetowej i blogu w celu promocji Konkursu oraz działań bezpośrednio z nim związanych (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Konkursem i Wystawą Pokonkursową.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 
  1. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 
  2. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 
  3. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 
  4. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż oferowane przez Cyfrowe.pl lub producentów sprzętu będącego w ofercie Cyfrowe.pl.

 1. Wybór zwycięzcy zostanie dokonany przez wskazane przez Organizatora jury w składzie: Piotr Małecki, Renata Dąbrowska, Paweł Klein, Jarosław Respondek.
 2. Główną nagrodą w konkursie jest aparat fotograficzny Canon EOS R10 z obiektywem RF-S 18-150 mm. Ponadto wszyscy wyróżnieni otrzymają upominki niespodzianki o równoważnej wartości, 2-dniowe wejściówki na teren festiwalu ŚwiatłoSIŁA w Gdańsku oraz dyplomy. 
 3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 16.09.22 w trakcie wernisażu wystawy, podczas festiwalu ŚwiatłoSIŁA w Gdańsku. Dokładna godzina rozpoczęcia oraz adres zostaną podane na stronie konkursowej najpóźniej 01.09.22. 
 4. Preferowany jest osobisty odbiór nagrody, ewentualne koszty wysyłki nagrody pokrywa organizator. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na galę ani pobytu. 
 5. O zakwalifikowaniu zdjęć do wystawy, a tym samym zostaniu finalistą konkursu, organizator poinformuje uczestników najpóźniej do 01.09.22. Finaliści są zobowiązani najpóźniej do 05.09.22 udostępnić organizatorowi pliki w wysokiej rozdzielczości umożliwiające wykonanie wydruków wysokiej jakości w formacie A2. Niedostarczenie plików o dostatecznej jakości lub wysłanie ich po terminie wyklucza z udziału w wystawie oraz anuluje przyznaną nagrodę / wyróżnienie. Wydruki są wykonywane na koszt organizatora, a ich właścicielem po wystawie pozostaje organizator. Wystawa trwa do końca festiwalu Światłosiła, po zakończeniu festiwalu może zostać przeniesiona pod inny adres.

 1. Po wyłonieniu zwycięzcy, uczestnik może być zobowiązany do podania swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, w tym dane na potrzeby realizacji wysyłki nagrody.
 2. Organizator konkursu na potrzeby tego konkursu przetwarzać będzie wyłącznie dane osobowe udostępnione przez Uczestnika, które będą niezbędne do zweryfikowania uprawnienia Uczestnika do wzięcia udziału w konkursie i realizacji na jego rzecz uprawnień związanych z konkursem.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby konkursu jest Organizator konkursu: Cyfrowe.pl Sp. z o.o. , ul. Łostowicka 25A , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000293552, NIP: 583-300-36-28.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników w ramach Akcji promocyjnej jest:
 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatorów konkursu
 2. RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze.
 1. Do prawnie uzasadnionych interesów Organizatora zaliczyć można prowadzenie marketingu bezpośredniego polegającego na organizacji, przeprowadzeniu konkursu oraz umożliwieniu Uczestnikom wzięcia udziału w konkursie, a także przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia złożonych reklamacji dotyczących konkursu, czy też ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Obowiązkiem prawnym ciążącym na Organizatorze może być realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Brak podania określonych danych osobowych może stanowić przeszkodę do wzięcia udziału w konkursie.
 4. Organizator konkursu może udostępnić dane osobowe Uczestników innym podmiotom w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz realizacji dostarczenia nagrody, w szczególności podwykonawcom realizującym na jego rzecz usługi, włączając w to dostawców usług hostingowych poczty elektronicznej, podmioty świadczące obsługę i zarządzanie stroną internetową, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi specjalistyczne w zakresie transportu, usług montażu lub podłączeń sprzętu elektronicznego, podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie, prawnicze i inne usługi doradcze.
 5. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz później – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z nagrodą powiązaną z Akcją promocyjną oraz w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
 6. Uczestnikom przysługuje prawo do:
  żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,
  sprostowania danych osobowych,
  żądania usunięcia danych osobowych,
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów Uczestnikom przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn dotyczących ich szczególnej sytuacji.
 8. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W stosunku do przekazanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: marketing@cyfrowe.pl.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.swiatlosila.pl oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

Wsparcie konkursu

fajne konkursy
konkursyfoto.pl