REGULAMIN WYDARZENIA 
„ŚwiatłoSIŁA Festiwal Foto-Video”

Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, 6-7.09.2024

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem (dalej Organizator)  wydarzenia pod nazwą: „ŚwiatłoSIŁA – Festiwal FOTO-VIDEO (dalej Wydarzenie) jest Cyfrowe.pl  sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łostowickiej 25A, NIP: 583-300-36-28.
  Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-7.09.2024 roku w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności (pl. Solidarności 1), Sali BHP (ul. Popiełuszki 6), Studio Luks Sfera (ul. Elektryków) oraz w Wydziale Remontowym (ul. Doki 1) – łącznie zwane dalej Terenem Organizatora.

   

 2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) obowiązuje wszystkie osoby, które będą brały udział w Wydarzeniu (obecność na Terenie Organizatora jest traktowana jako udział w Wydarzeniu). Każda osoba przebywająca na Terenie Organizatora w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, a także bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad wstępu, zachowania się  i korzystania z Terenu Organizatora i znajdującej się na tym terenie  infrastruktury, a także określenie warunków uczestnictwa w wydarzeniu poprzez uregulowanie praw i obowiązków uczestników wydarzenia  w związku z posiadaniem biletu wstępu na Wydarzenie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora lub służby porządkowej wejściówkę uprawniającą do wejścia na Teren Organizatora oraz dokument tożsamości.
 5. Organizator podczas Wydarzenia zapewnia służby porządkowe i informacyjne oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.
 6. Niepełnoletni mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna lub rodzica.
 7. Osoby przebywające na Terenie Organizatora podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu.
 8. W przypadku zagrożenia uczestnik ma obowiązek stosować się do instrukcji ewakuacji podanej przez ochronę.
 9. Organizator ma prawo usunąć z Terenu Organizatora osoby które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 10. Organizator ma prawo utrwalać przebieg Wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, lub w sprawach o wykroczenia podczas trwania Wydarzenia.
 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebywa na Terenie Organizatora na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 12. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących w poszczególnych strefach.

   

2. WSTĘP UCZESTNIKÓW WYDARZENIA NA TEREN FESTIWALU I DO STREF:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu należy dokonywać internetowo na stronie www.swiatosila.pl w terminie do 6 września 2024 r.
 2.  O uczestnictwie w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.
 3. Wstęp na Wydarzenie jest bezpłatny ale możliwy tylko za okazaniem wejściówki (dalej Bilet) wygenerowanej w formie wydruku lub elektronicznej z systemu Evenea.pl oraz rejestracji przy wejściu głównym. Wyjątkiem jest Strefa Warsztatowa, za którą opłata pobierana jest za pośrednictwem strony internetowej cyfrowe.pl.  Osoby, które wykupiły wstęp na warsztaty otrzymują odpowiedni Identyfikator przy rejestracji.
 4. Wstęp na Teren Organizatora przysługuje osobie posiadającej ważny Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Organizatora zostanie wymieniony na Identyfikator. Prawowejścia na Teren Organizatora przysługuje tylko uczestnikowi Wydarzenia z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku.
 5. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w Regulaminie, organizator może odmówić wstępu na Teren Organizatora:
  • nieposiadającym Identyfikatora,
  • których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  • osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
  • osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 3,7 –a) – c) Regulaminu,
  • osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe, szklane pojemniki,
  • osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 6. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Pracowników Ochrony na  Terenie Organizatora
 7. Wstęp do poszczególnych Stref mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem.

   

3. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA WYDARZENIU:

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:
  1. Służby Informacyjne i Pracowników Ochrony, wyróżniające się elementami ubioru;
  2. udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  3. zmianę miejsca i daty Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba;
  4. zmianę dnia i godziny rozpoczęcia Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 2. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na  terenie organizatora zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Informacyjnych, Pracowników Ochrony oraz Przedstawicieli Organizatora, w zależności od miejsca, w którym się znajdują. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Organizatora obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
  Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Organizatora uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Organizatora zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem .
 4. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie organizatora zobowiązani są posiadać ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia Uczestnika Wydarzenia z Terenu Organizatora. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na Terenie Organizatora) Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do kierownika ochrony przy stanowisku rejestracji przy wejściu do budynku ECS wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Organizatora. Samowolne opuszczenie Terenu Organizatora z uszkodzonym lub zerwanym identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. Na Terenie Organizatora zabrania się:
  1. podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu Wydarzenia;
  2. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym czy seksualnym;
  3. wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez organizatora transparentów;
  4. rzucania przedmiotami;
  5. rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne;
  6. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
  7. zaśmiecania;
  8. blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych;
  9. wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
 6. A ponadto, na Terenie Organizatora zabrania się:
  1. wnoszenia: broni, opakowań szklanych oraz ciężkich przedmiotów mogących zagrozić życiu ludzkiemu, kijów baseballowych, rurek, noży, środków odurzających, substancji psychotropowych.
  2. wnoszenia alkoholu oraz zakaz wnoszenia napojów w opakowaniach większych niż 0,5 l.
  3. wnoszenia szklanych opakowań.
 7. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
  1. sprawdzania uprawnień osób do przebywania na Terenie Organizatora, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Terenu Ogranizatora;
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  3. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Wydarzenia, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Organizatora;
  4. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na Terenie Organizatora.

   

4.  REKLAMACJE:

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia Wydarzenia na następujący adres korespondencyjny organizatora:
  Cyfrowe.pl sp. z o.o.
  ul. Łostowicka 25A
  80-121 Gdańsk
  marketing@cyfrowe.pl 
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.
 3. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 4.1  powyżej i udziela odpowiedzi w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia organizatorowi.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.
 5. Administratorem danych osobowych jest Cyfrowe.pl sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy  ul. Łostowickiej 25A. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator  może przetwarzać dane osobowe Uczestników Wydarzenia tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Wydarzenia będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Organizatora lub w autoryzowanych przez organizatora punktach sprzedaży.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  • na stronie internetowej Wydarzenia, tj. www.swiatlosila.pl
  • w punktach informacyjnych organizatora;
  • przy wejściach na Teren Organizatoraoraz do wybranych Stref
 3. Korespondencję do organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 4.1, na piśmie.
 4. Służby Informacyjne, a także Pracownicy Ochrony mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2023 roku.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu:
  • z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia;
  • w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu;
  • w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa;
  • gdyby potrzeba dokonania zmiany Regulaminu wynikła z okoliczności niezależnych od organizatora, które wystąpiły po ogłoszeniu Regulaminu, a których organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.

Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej Organizatora, tj. www.swiatosila.pl.

Gdańsk, dnia 5 grudnia 2023 roku.